theo tomson


ZONDER TITEL [de draaikuil], 2011

NL
Voor Kunst aan de Schinkel heeft Theo Tomson op de buitenwand van een loods op het terrein van GVB-tramremise Havenstraat, een monumentale installatie van rood/wit afzetlint gemaakt. Het ruimtelijke werk, van dertien meter breed, zeven meter hoog en op één plek twee meter diep, beslaat drie aaneengesloten delen van de loodswand. Op de grijze loods, in de GVB werknemersmond ook wel de 'draaikuil' genoemd, en het terrein zijn de rode verticale lijnen opvallende elementen. Deze vormen belangrijke uitgangspunten voor zijn project.

Het lint is gespannen tussen houten balken. Elk lint maakt een 'draai' om zijn eigen lengte as. Op deze manier heeft de kunstenaar meerdere glooiende 'schermen' gecreëerd, aflopend van groot naar klein. Door verandering in maatvoering, dichtheid en richting van de 'schermen' is een dynamiek teweeg gebracht die men kan opvatten als een ritmische compositie.

De kunstenaar werkt al sinds 2006 met afzetlint. Hij speelt bewust met de context van het herkenbare materiaal en gebruikt het om een extra gelaagdheid in zijn werk aan te brengen. Een essentiële eigenschap is de vergankelijkheid van het materiaal dat samengaat met het tijdelijk karakter van zijn projecten in de openbare ruimte. Vanuit het schilderen heeft hij zich ontwikkeld tot een specialist in het maken van ritmische composities en ordeningen met minimale middelen [als tape, isolatiemateriaal, stickers en afzetlint]. Belangrijk uitgangspunt bij het maken van zijn 'studio werken' is het materiaal. Niettenmin spelen de specifieke kwaliteiten van een plek als inspiratiebron bij zijn ruimtelijke interventies een grotere rol.

Theo Tomson [Amsterdam, 1977] heeft gestudeerd aan de kunstacademie in Kampen. Hij heeft tentoongesteld in binnen en buitenland en heeft verschillende site-specific werken gerealiseerd.

EN
For the Kunst aan de Schinkel project, Theo Tomson has created a monumental installation on the outside wall of the Havenstraat tram depot of the Amsterdam public transport company (GVB), using red and white marking tape. The three-dimensional work, which is thirteen metres wide, seven metres high and at one point up to two metres deep, consists of three connecting parts of the depot wall. The red vertical lines stand out against the grey coloured depot, which GVB employees also dubbed ‘the spinning pit’, and form the major basis for Tomson’s project.

The tape is stretched between wooden beams. Every segment of tape ‘twists’ around its own longitudinal axis. In this manner the artist has created multiple inclining ’screens’ descending from large to small. By changing the dimensions, density and direction of these ‘screens’, it produces a dynamic that can be seen as a rhythmic composition.

The artist has been working with marking tape since 2006. He consciously plays with the context of the highly recognisable material and uses it to add another level to his work. An essential characteristic is the transience of the material in combination with the temporary nature of his projects in public spaces. Tomson has developed from the painterly into a specialist in making rhythmic compositions and structures with minimal means [such as tape, insulation material, stickers and marking tape]. An important starting point when creating his ‘studio work’ is the material he uses. Nevertheless, the specific qualities of the location play a greater role in terms of inspiration for his three-dimensional interventions.

Theo Tomson [Amsterdam, 1977] studied at the art academy in Kampen. He has exhibited in the Netherlands and abroad and has realised an array of site-specific works.

www.theotomson.nl