Lucia Luptáková - SK/NL

Places of Disappearance, 2015
architecturale sculptuur
Havenstraatterrein
dagelijks, de hele dag

Scroll down for English

Aan de rand van de Schinkelbuurt ligt het ruige Havenstraatterrein. Overal staan golfplaten loodsen waar diverse bedrijven en particulieren werkzaam zijn. Wat er in de loodsen gebeurt, is niet zichtbaar. Ze zijn meestal gesloten en hebben ook geen ramen waardoor er niet naar binnen kan worden gekeken. Het zijn geheimzinnige plekken die de nieuwsgierigheid opwekken. Dit industriële terrein zal in de nabije toekomst plaatsmaken voor een nieuw te bouwen woonwijk.

Lucia Luptáková plaatste op dit terrein een sculptuur bestaande uit spiegelende panelen die een ruimte afbakenen. De installatie reflecteert haar omgeving, wordt er zo geheel in opgenomen en daardoor bijna onzichtbaar. Door camouflage kan deze plek wellicht onopgemerkt blijven en standhouden. De binnenkant van de installatie is gevormd door wandgrote foto’s, gemaakt door Erwin van Amstel, van het interieur van een loods. In fragmenten wordt hetgeen meestal duister blijft, nu openlijk getoond. De fysieke ruimte gaat hier over in een mentale ruimte; het inwendige van de schemerige loods is als het onderbewustzijn van de mens. De titel van het werk verwijst naar het verdwijnen van het terrein zoals het nu is ingericht met al zijn loodsen, en eveneens naar de sculptuur als verdwijnplek voor niet alleen het werk zelf, maar ook zijn bezoekers die erin kunnen opgaan.

In het werk van Lucia Luptáková staat de beleving van ruimte centraal. Meestal resulteert het in grote site specific installaties waar men in kan, maar recentelijk werkt zij ook veel met fotografie en ruimtelijke werken op schaal.

Lucia Luptáková [SK/NL,1977] werd geboren in Slowakije maar woont en werkt in Nederland. Zij studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam [Architectural Design, 1996-2002], het Sandberg Instituut in Amsterdam [Autonomous Design (ma), 2002-2004 / Fine Arts (ma), 2004-2006].

www.lucialuptakova.nl

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Places of Disappearance, 2015
architectural sculpture
Havenstraat area
every day and hour

On the periphery of the Schinkel neighbourhood lies the rough Havenstraat area. Everywhere there are sheds of corrugated material where various enterprises and individuals are at work. The activities in these warehouses are invisible. Most are enclosed and have no windows, so it’s impossible to look inside. They are secretive places that arouse curiosity. In the near future this industrial site will make way for a yet to be built residential neighbourhood.

On this site Lucia Luptáková has installed a sculpture composed of reflective panels that demarcate a space. The installation reflects its surroundings, is wholly integrated into it and thus almost invisible. Thanks to camouflage, this place might remain unnoticed and survive. Within the installation, the interior of a shed has been recreated using wall-sized photos, taken by Erwin van Amstel. In fragments, what usually remains obscure is now shown openly. Here the physical space crosses over into a mental space; the innards of the dusky shed are like the human subconscious. The work’s title refers to the disappearance of the site as it is currently arranged with all its sheds, as well as to the sculpture as a vanishing point, not merely for the work itself, but likewise for the visitors who can lose themselves within it.

The experience of space is pivotal in Lucia Luptáková’s work. This usually results in large, site-specific installations which people can enter, but recently she has also been working with photography and spatial works to scale.

Lucia Luptáková [SK/NL,1977] was born in Slovakia but lives and works in the Netherlands. She studied at the Rietveld Academy in Amsterdam [Architectural Design, 1996-2002] and the Sandberg Institute in Amsterdam [Autonomous Design (ma), 2002-2004 / Fine Arts (ma), 2004-2006].