EN

KadS[Art along the Schinkel]
an art event in the public space
HIDDEN PLACES
27 sep - 8 nov 2015

Soledad Senlle Art Foundation is organizing the third edition of KadS[Art along the Schinkel]in South Amsterdam. Ten artists have been invited to produce new work in the public space in this neighbourhood, based on the theme of Hidden Places. The title is not only intended to suggest the notion of concealed and anonymous, local sites, but also that of the hidden places in ourselves. By means of site-specific artistic interventions, these hidden places will be temporarily revealed.

What is involved in the hidden places in the city and what was their significance in the past? There are places that we pass by many times, but which we don’t really know or else have failed to notice properly. These sites conceal stories and secrets. Have these hidden places remained hidden for a reason?

For instance there is the former House of Detention on the Havenstraat; with its domed roof and barred windows, this is a formidable building. And yet many residents of Amsterdam, even in the actual neighbourhood, do not know that it was a prison until quite recently, or that it was used during the Second World War to incarcerate members of the Dutch resistance and others who gave support to people who had gone underground. Many of them were executed by firing squad in the courtyard of the prison.
Another concealed site is the cellar under the Zeilbrug. A small flight of steps under the bridge leads to a fascinating room that formerly housed the hydraulic gear used to raise and lower the bridge.
On the corner by Soledad Senlle behind a dense hedge of trees and shrubs the ancient graveyard of Huis te Vraag lies hidden. With its overgrown tombstones, it has been converted by its administrator, the artist Leon van der Heijden into a green miracle, which has so far only been discovered by a few people.

Hidden, anonymous places can also serve as a metaphor for the invisible side of human beings. Everyone has had ideas or fantasies that, consciously or otherwise, remain in their minds – desires, dreams or fears that are never openly acknowledged, expressed or acted on. The artists involved in the project have been asked to explore the inner self as a hidden place in human beings, the place where the soul may dwell. It is the choice of each individual what one feels able to reveal to the outside world and what one prefers to keep hidden. Another person can therefore only partially become acquainted with the deepest essence of any individual.

These internal, invisible places and the hidden sites in the public space will be temporarily revealed by the artists involved in KadS 2015. Visitors, passers-by and residents of the neighbourhood will be able to engage in a dialogue with what the artists are disclosing or else withholding. Between creation and interpretation lies the unnameable: our own hidden image that we have of something, someone or ourselves.

In addition to an art route past the art projects on various sites, educational guided tours, artist’s talks and lectures are planned.

The artists taking part are Virginie Dubois, Roos Groothuizen, Lennart Lahuis, Ola Lanko, Lucia Luptáková, Jeroen van Loon, Isabel Miquel Arques, Emmeline de Mooij, Leonard van Munster, Michiel van Nieuwkerk; Olivier de Sagazan will perform at the opening.


www.soledad.nl


NL

KadS[Kunst aan de Schinkel]
een kunstmanifestatie in de openbare ruimte
VERBORGEN PLEKKEN
27 sep - 8 nov 2015

Soledad Senlle Art Foundation organiseert de derde
editie van de kunstmanifestatie KadS
[Kunst aan de Schinkel] in Amsterdam Zuid. Tien kunstenaars zijn uitgenodigd om nieuw werk te
maken in de openbare ruimte van de Schinkelbuurt en te reageren op het thema ‘Verborgen Plekken’. Dit verwijst
niet alleen naar de verstopte, anonieme locaties in de
buurt, maar ook naar het verborgene in de mens. Door middel van site-specific interventies worden
deze plekken tijdelijk onthuld.

Wat speelt zich af in het verborgene van de stad, en wat heeft er zich in het verleden afgespeeld? Er zijn locaties waar wij vele keren aan voorbij lopen, maar die wij nooit opgemerkt hebben. Achter deze locaties schuilen
verhalen en geheimen. Wellicht zijn deze verborgen
plekken met een reden verborgen gebleven?

Zo is er het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat; dit gebouw met een koepelvormig dak en getraliede ramen imponeert. Toch weten veel Amsterdammers en zelfs buurtbewoners niet dat dit tot
voor kort een gevangenis was, noch dat hier in de
Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders en helpers van onderduikers werden ondergebracht. Velen van hen
werden op de binnenplaats van de gevangenis
gefusilleerd.
Een andere verscholen locatie is de kelder onder de
Zeilbrug. Een kleine trap onder de brug, geeft toegang
tot een schitterende ondergrondse ruimte waar vanuit
vroeger de brug bediend werd.
Om de hoek bij Soledad Senlle ligt, achter een dichte
haag van bomen en struiken, Huis te Vraag verstopt.
Deze oude begraafplaats met overwoekerde grafstenen
werd door beheerder en kunstenaar
Leon van der Heijden omgetoverd tot een prachtige
groene parel, die nog maar weinig mensen ontdekt
hebben.

Verstopte, anonieme plekken kunnen ook als metafoor dienen voor het onzichtbare in de mens. Iedereen heeft
wel gedachten en hersenspinsels die bewust of
onbewust, voor altijd in het hoofd verblijven; verlangens, dromen, angsten die nooit worden uitgesproken,
uitgevoerd of überhaupt worden geuit. De deelnemende kunstenaars zijn gevraagd om het innerlijk als verborgen
plek in de mens te onderzoeken, daar waar de ziel lijkt
te huizen. Eenieder beslist wat hij wel aan de buiten-
wereld laat zien en wat hij voor zichzelf houdt. Het
diepste wezen van een persoon, kan een ander daardoor
slechts gedeeltelijk leren kennen.

Voor KadS 2015 worden deze onzichtbare plekken en de verborgen locaties in de publieke ruimte tijdelijk door de kunstenaars blootgelegd. Bezoekers, toevallige
passanten en buurtbewoners, kunnen de dialoog
aangaan met wat de kunstenaars wel of niet onthullen.
Tussen creatie en interpretatie ligt het onbenoembare;
ons eigen, verborgen beeld dat wij van iets, iemand of onszelf hebben.

Naast een kunstroute langs de kunstprojecten op diverse locaties, worden er (educatieve) rondleidingen,
artists-talks en lezingen georganiseerd.

Deelnemende kunstenaars zijn: Virginie Dubois, Roos Groothuizen, Lennart Lahuis, Ola Lanko,
Jeroen van Loon, Lucia Luptáková, Isabel Miquel Arques
Emmeline de Mooij, Leonard van Munster, Michiel van Nieuwkerk; Olivier de Sagazan geeft een performance
tijdens de opening.

www.soledad.nl