Ola Lanko - UA/NL

Shelter, 2015
installatie
Zeilbrug - kelder
don-vrij 16-18 uur / zat-zon 18-20 uur
(alleen met gids te bezoeken:
inschrijven bij Soledad Senlle Art Foundation
don-zon 13-17 uur
of inschrijven via artfoundation@soledad.nl)

Scroll down for English

Verborgen onder de Zeilbrug bevindt zich een enorme kelder die Ola Lanko heeft laten bewonen door een wezen. Onduidelijk is wie of wat dit wezen is; een mens, dier of ding? Verspreid door de ruimte bevindt zich een grote hoeveelheid objecten en foto’s over diverse onderwerpen als macht, gelijkheid, genetische manipulatie, levensverlenging en klimaatsverandering. Maar in welke tijd leeft het? Het wezen lijkt wel diverse verzamelingen te hebben aangelegd met spullen afkomstig uit wat anno 2015, het verleden, heden en de toekomst genoemd wordt.

Ola Lanko creëerde in de kelder een mentale ruimte van een hybride wezen dat ontstond na het tijdperk van het antropocentrisme. De mens stond toen nog centraal en informatie werd in grote hoeveelheden en razendsnel verspreid. Door de continue stroom aan gegevens was het moeilijk verbanden te leggen en grip op de werkelijkheid te krijgen. Het verwarde wezen heeft zich daarom teruggetrokken en leeft veilig in een ondergrondse schuilplaats. Hier in dit vacuüm los van de buitenwereld en zonder tijdsbesef, heeft het getracht de grote informatiestroom te kunnen bevatten door verzamelingen over een aantal relevante thema’s en zelfs een altaar voor rituelen aan te leggen.

Verzamelingen en archieven komen vaak in het werk van Ola Lanko voor. Zij maakt daarbij meestal gebruik van het medium fotografie. Op analytische en bijna obsessieve wijze legt zij diverse onderwerpen vast. Een foto en een archief zijn beide een selectieve en subjectieve weergave van de werkelijkheid door de gemaakte kadreringen en keuzen. De werkelijkheid is te complex om snel te kunnen begrijpen en daarom is het volgens Ola Lanko belangrijk om rustig en goed te kijken.

Ola Lanko [UA/NL, 1985] komt uit Oekraïne maar woont en werkt in Nederland. Zij studeerde aan de Universiteit van Kiev [Sociologie, 2002-2007], de KABK in Den Haag [Fotografie, 2008-2010], de Rietveld Academie in Amsterdam [Fotografie, 2010-2012].

www.olalanko.com

------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
------------------------------------------------------------------------
Shelter, 2015
installation
Zeil bridge - basement
thu-fri 4-6 pm / sat-sun 6-8 pm (visit with guide only:
sign up at Soledad Senlle Art Foundation thu-sun 1-5 pm
or subscribe via artfoundation@soledad.nl)

There is a huge basement hidden beneath the Zeil bridge which Ola Lanko has had inhabited by a certain being. It is unclear who or what this being actually is: man, beast or thing? Spread throughout the space is a large quantity of objects and photos about various subjects, such as power, equality, genetic manipulation, prolonging life and climate change. But in which era does it live? The being seems to have amassed various collections of things from what we in 2015 would call the past, present and future.

In the basement Ola Lanko has created the mental space of a hybrid being that emerged after the era of anthropocentrism. Human beings were considered at that time as the most significant entities in the world and information was spread in vast quantities and at lightning speed. It was difficult to establish connections or get a grip on reality because of the endless stream of data. The confused being has therefore withdrawn and exists safely in an underground hiding place. Here in this vacuum, detached from the outside world and without a sense of time, it has attempted to comprehend the huge stream of information by establishing collections about a number of relevant themes, and an altar to perform rituals.

Collections and archives feature often in Ola Lanko’s work, in which she usually employs the medium of photography. She captures various subjects in an analytical, almost obsessive way. Photos, as well as archives are a selective and subjective representation of reality because of the contexts and choices made. According to Ola Lanko, reality is too complex to be able to understand it swiftly and it is therefore important to take the time to look properly.

Ola Lanko [UA/NL, 1985] comes from Ukraine but lives and works in the Netherlands. She studied at the University of Kiev [Sociology, 2002-2007], the KABK in The Hague [Photography, 2008-2010], and the Rietveld Academy in Amsterdam [Photography, 2010-2012].